Dostępna jest nowa wersja systemu BeSTi@ oznaczona numerem 4.025.00.11

Dostępna jest nowa wersja systemu BeSTi@ oznaczona numerem 4.025.00.11. System można zaktualizować za pomocą uaktualnienie, do którego link znajduje się w Menu 'Pobieranie'. Patch jest kompatybilny z wszystkimi poprzednimi wersjami systemu.
Przed dokonaniem aktualizacji za pomocą pliku instalacyjnego, należy koniecznie zamknąć system BeSTi@. Następnie należy uruchomić plik instalacyjny. Domyślnie aktualizacja zostanie zainstalowana w katalogu "C:\Program Files\Bestia". Jeśli system został zainstalowany w innym folderze, to należy podać odpowiednią ścieżkę do systemu BeSTi@.

Zmiany:

1. Zwiększono długość pól 'nazwa zadania' oraz 'nazwa przedsięwzięcia'
2. Dodano nową pozycję do słownika 'Wynik opiniowania'
3. Poprawiono reguły kontrolne dotyczące danych kontrolnych.
4. Podniesiono wersje paczki skryptu wykonawcy oraz okresu sprawozdawczego.
5. Dodano nową gałąź w module Administracja - Rejestr Pism. Rejestr ten pozwala na podgląd i archiwizacje pism otrzymanych z aplikacji Subwencje.
6. Poprawiono zarządzanie pamięcią w funkcjonalności wysyłki danych kontrolnych.
7. Poprawiono funkcjonalność usuwania danych kontrolnych przy przetwarzaniu paczek.
8. Zmieniono tekst ostrzeżenia o wymaganiach systemowych.
9. Poprawiono sprawdzanie wersji .Net Framework przy starcie aplikacji.
10. Na poziomie RIO/MF umożliwiono tworzenie definicji szablonów importu danych kontrolnych z plików Excel. (opcja 'Import danych z arkusza Excel' dla typu innego niż 'Subwencja i PIT'. Następnie na liście szablonów klikamy przycisk 'Nowy->Excel'). Szablon umożliwia m.in. odpowiednie zmapowanie kolumn źródła danych z kolumnami danych kontrolnych. Dla prawidłowej identyfikacji jednostki organizacyjnej należy zmapować kolumnę ‘Kod GUS’ lub kolumny poszczególnych segmentów kodu GUS.
11. Na poziomie RIO/MF umożliwiono import danych kontrolnych z arkusza Excel na podstawie wcześniej zdefiniowanego szablonu importu. (opcja 'Import danych z arkusza Excel' dla typu innego niż 'Subwencja i PIT'. Na liście szablonów klikamy przycisk 'Importuj'. Na oknie specyfikacji importu określamy pole 'Rok i kwartał' i klikamy przycisk 'Importuj'. Pole 'Dysponent' pozwala na wymuszenie wpisania wybranego dysponenta w zaimportowanych pozycjach. Sekcje filtrów umożliwiają ograniczenie importowanych danych do określonego zakresu podziałki klasyfikacji budżetowe. Po zaimportowaniu danych zapisujemy je przyciskiem ‘Zapisz i zamknij’.)
12. Uniemożliwiono utworzenie więcej niż jednej grupy danych kontrolnych danego typu w danym kwartale.
13. Na oknie danych kontrolnych typu 'Informacja o CIT i podatkach (do Rb-27s)' dodano kreator 'Zagreguj Informacje o CIT do danych kontrolnych'. Kreator ten grupuje dane z gałęzi 'Informacja o CIT i podatkach (wg US)' w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej bez rozbicia na poszczególne urzędy skarbowe
14. Na poziomie RIO umożliwiono wysyłkę danych kontrolnych powstałych na tym poziomie
15. Na liście danych kontrolnych dodano kolumnę 'Poziom' określającą na jakim poziome powstała dana kontrolna.
16. Dodano nowe reguły kontrolne do sprawozdań Rb-27s, Rb-50D uwzgledniające nowe typy danych kontrolnych
17. Dla poziomów MF/RIO utworzono przykładowe szablony importu danych kontrolnych z plików xls.